Logo UE

Celem projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeka Korzeniówką oraz Modernizacje Kina Górnik w Szydłowcu” nr RPMA.06.02.00-14-8473/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Priorytet VI Jakość życia, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych jest ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych, rewitalizacja Starego Miasta wraz z przyległymi ulicami dostosowanie wnętrza budynku do pełnienia nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Efektem realizacji projektu zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo – rekreacyjną, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Korzeniówka, remont budynku ochotniczej straży pożarnej oraz adaptacji piętra budynku na cele widowiskowe – świetlicowe (modernizację dawnego kina Górnik).

Całkowita wartość projektu: 6.561.462,75 zł

Wysokość dofinansowania: 3.611.999,98 w tym: ze środków EFRR 3.009.999,98 zł, ze środków budżetu państwa : 602.000,00 zł.

fundusze logo efrr 2018

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.