Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Szydłowiec

Opublikowano: 16 kwiecień 2024

Gmina Szydłowiec zrealizowała projekt pt. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec ”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1 ,,Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu zostało wymienionych 17 urządzeń grzewczych, na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. 2 kotły gazowe, 12 powietrznych pomp ciepła, 3 gruntowe pompy ciepła oraz 15 instalacji fotowoltaicznych, 1 instalacja solarna.

Cel projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Szydłowiec poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych” został osiągnięty. Całkowita wartość projektu 1.464.567,50 PLN, wydatki kwalifikowalne to 1.147.869,26 PLN, kwota pozyskanego dofinansowania 860.901,95 PLN.


Tytuł projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec ”

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Szydłowiec poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych

Beneficjent: Gmina Szydłowiec