Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec

Drukuj
images/pliki/eu/wymiana_u_grzewczych.jpg#joomlaImage://local-images/pliki/eu/wymiana_u_grzewczych.jpg?width=1000&height=711
Opublikowano: 29 marzec 2022

Gmina Szydłowiec zrealizowała projekt pt. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”, nr umowy: RPMA.05.02.00-14-004/10-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1 ,,Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu zostały wymienione 67 urządzenia grzewcze na nowe ekologiczne piece tj. 23 kotły na pellet, 29 kotły gazowe, 2 kotły na olej oraz 2 kotły zgazowujące drewno, 9 powietrznych pomp ciepła, 2 gruntowe pompy ciepła oraz 30 instalacji fotowoltaicznych, 5 instalacji solarnych.

Gmina Szydłowiec zrealizowała już wszystkie montaże. Cel projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Szydłowiec poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych” został osiągnięty. Całkowita wartość projektu 1 926 680,52 zł, wydatki kwalifikowalne to 1 781 867,89 zł, kwota pozyskanego dofinansowania 1 336 400,92 zł.

Zdjęcia z realizacji projektu: