Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Drukuj
Opublikowano: 03 luty 2020

 

fundusze logo efrr 2018

 

Gmina Szydłowiec brała udział w projekcie pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)".

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

CELE PROJEKTU ASI

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

Cele bezpośrednie Projektu to:

 • Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).
 • Zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych poprzez opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji i cyfryzacja baz danych, niezbędna w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji usług na 4 poziomie dojrzałości, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania.
 • Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej.

SPODZIEWANE REZULTATY

Rezultatami w rozumieniu bezpośrednich i natychmiastowych efektów Projektu będą:

 • Uzupełniony o nowe e-usługi portal Wrota Mazowsza umożliwiający kontakt on-line z jednostką, w tym udostępnione nowe e-usługi dla przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli.
 • Systemy dziedzinowe towarzyszące elektronicznym usługom wypełniające mechanizmy interoperacyjności.
 • Scyfryzowane dane przestrzenne dla potrzeb uruchomienia usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, tj.
  • Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.
  • Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.
  • Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.
  • Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych oraz utworzenie usługi w tym zakresie.
 • Sprzęt i oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia ww. usług, który umożliwi:
  1. Uzyskanie możliwości instalacji i uruchomienia systemów teleinformatycznych oraz usług.
  2. Uzyskanie wyższego stopnia niezawodności systemów i dodatkowe zabezpieczenie danych.
  3. Zwiększenie wydajności platformy systemowo-sprzętowej w województwie.
  4. Zmniejszenie globalnych koszów utrzymania (jednolitość i efekt skali).
  5. Odmłodzenie sprzętu i zmniejszenie kosztów odtworzenia.
  6. Wprowadzenie jednolitej platformy informatycznej na poziomie województwa.
  7. Zmniejszenie globalnych kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.
  8. Uzyskanie zgodności technologicznej rozwiązań stosowanych w JST z aktualnymi trendami rozwoju IT w Polsce i na świecie.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europoejskich: dofinansowanie z EFRR (80%): 78 609 814,36 zł.

Więcej innformacji znajduje się na stronie projektu.