Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Gmina Szydłowiec realizuje programy finansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Drukuj
Opublikowano: 18 maj 2023

Gmina Szydłowiec realizuje programy finansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” edycje 2023.

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowany jest ze środków pochodzących z państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym.

Dofinansowanie – 309 693,80 zł

Całkowita wartość– 309 693,80 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
      ◦ o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
      ◦ o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
      ◦ traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z    dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługami „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w ramach Programu objęto 14 osób, w tym:

      - 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
      - 8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
     - 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na jedną osobę  z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

– 642 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 549 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 273 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Program wpłynie na:
- poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia,
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych,
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność,
- poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku,
- budowanie motywacji do dążenia realizacji postawionych sobie celów oraz pokonywania własnych słabości związanych z niepełnosprawnością

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.


Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu

Program „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2023 finansowany jest ze środków pochodzących z państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym.

Dofinansowanie – 81 626,39 zł

Całkowita wartość– 81 626,39 zł

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Szydłowiec świadczone są w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Celem głównym Programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad:
     

     1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
     2) osobami posiadającymi:
           a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
        b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym lit a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r poz.573,z póź.zm.) 
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek   i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych sprawy.

Gmina Szydłowiec realizację usługi dla 9 osób, które wymagają wysokiego wsparcia w tym: 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 223 godzin przypadających na jednego uczestnika Programu.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona są nieodpłatnie.