Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Drukuj
Opublikowano: 03 luty 2023
 
BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 
Do sprzedaży przeznacza się lokal mieszkalny nr 22 o powierzchni użytkowej 57,20 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz wspólnego pomieszczenia łazienki i wc. położony na czwartej kondygnacji w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Iłżeckiej 4A w Szydłowcu, wraz z udziałem 572/22350 części do działki nr 5282/6 o pow. 565 m2, obj. księgą wieczystą nr RA1S/00010215/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu ustalającą, że udział dotyczy także części wspólnych budynku.
 
Cena wywoławcza 225 000,00 zł.
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 poz. 931 ze zm.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
Do lokalu przynależy piwnica lokatorska. Budynek, a tym samym lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania oraz ciepłą i zimną wodę.
Lokal o niskim standardzie wykończenia.
Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
 
Nieruchomość znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec- oznaczonym na rysunku planu symbolem D1MW,U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług.
 
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 7 marca 2023 roku o godz. 12:00.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 • Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu Nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 do dnia 3 marca 2023 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 3 marca 2023 r.).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o zapoznaniu się z:
  - warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  - klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
  - stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 • W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składanie oświadczeń związanych z przetargiem.
 • W przypadku nabycia nieruchomości przez jednego z małżonków będący w związku małżeńskim przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 
Treść niniejszego ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17;
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu http://www.szydlowiec.pl dla mieszkańca, sprzedaż nieruchomości);
 • w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.szydlowiec.pl (komunikaty i ogłoszenia).
Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Słomiana 17, tel. 48 617 86 57.