BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń nieurządzoną i tereny rolnicze

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00001039/4 i Nr RA1S/00004880/5 oznaczoną numerami działek 757 i 758 o łącznej powierzchni 2,0965 ha – cena wywoławcza 280 000,00 zł. (brutto).

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 2 października 2020 roku roku o godz. 12:00.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we miejscowości Sadek gmina Szydłowiec

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00035482/1 oznaczoną numerem działki 350/1 o powierzchni 500 m2 – cena wywoławcza 12 000,00 zł. (brutto)


Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 2 października 2020 roku o godz. 10:00.

W/w działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działki leżą na terenach oznaczonych symbolem MR – tereny osadnictwa wiejskiego.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości w Szydłowcu przy ul. Pięknej, położonej na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00030720/7 i Nr RA1S/00029040/6 oznaczoną numerami działek 1382/13 i 1383/17 o łącznej powierzchni 0,5383 ha – cena wywoławcza 248 500,00 zł. (brutto).


Działka nr 1383/17 będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez:

 • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1383/17 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu dyrektorowi dróg krajowych i autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 205 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 18 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową sieci energetycznej SN 20 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1383/17 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu dyrektorowi dróg krajowych i autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 205 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 519 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową linii energetycznej wysokiego napięcia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 2 października 2020 roku o godz. 11:00.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,
tel. +48 41 275 41 01, www.sse.com.pl, Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000070790;
Kapitał zakładowy 16 688 700 PLN w całości opłacony, REGON: 290914494, NIP: 664-17-78-096


jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” działając na zlecenie Gminy Szydłowiec, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018, poz. 1162) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490),

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym nr 250/20 mającym na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo do nieruchomości opisanych w pkt. 2. niniejszego ogłoszenia

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – po spełnieniu warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu, oraz warunków określonych odrębnymi przepisami.
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą dwa kompleksy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, o łącznej powierzchni 5,7579 ha, położonych w miejscowości Szydłowiec, na przedłużeniu ul. Leśnej , obręb 0001 Szydłowiec, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie stanowiące własność Gminy Szydłowiec:
  • Kompleks I – o łącznej powierzchni 2,8986 ha obejmuje działki ewidencyjne o nr: 1479/13, 1480/9, 1481/7, 1482/7, 1483/7, 1484/7, 3780/7, dla których Sąd Rejonowy w Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1S/00034066/2;
  • Kompleks II – o łącznej powierzchni 2,8593 ha obejmuje działki ewidencyjne o nr: 1485/7, 1486/7, 1487/2, 1490/2, 1494/5, 1495/5, 1496/5, 1497, 1500/5, 3751, dla których Sąd Rejonowy Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: RA1S/00034066/2 i RA1S/00035324/6 (dla działki nr 1485/7);
 3. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości wynosi:
  • Kompleks I – 528 000 zł netto (słownie zł netto: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) plus podatek VAT w wysokości 23%, tj. 649 440 zł brutto (słownie zł brutto: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści).
  • Kompleks II – 521 000 zł netto (słownie zł netto: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) plus podatek VAT w wysokości 23%, tj. 640 830 zł brutto (słownie zł brutto: sześćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści).
 4. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec, w odległości około 0,8 km od drogi krajowej S7 Warszawa- Kraków. Nieruchomości znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są pod zabudowę produkcyjną i magazynowo- składową oznaczona symbolem planu 2.P.

  Kompleks I- działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną jedną nieruchomość. Dostęp do nieruchomości zapewniony poprzez projektowane przedłużenie ul. Leśnej. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, szerokość ok. 88 m, długość (głębokość) ok. 327 m. Od zachodu teren płaski ze spadkiem w kierunku drogi S7, w części wschodniej nieruchomości teren nierówny ze wzniesieniami i skarpami. Działki odłogowe, porośnięte trawą oraz kilku i kilkunastoletnimi samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. W ul. Leśnej ok. 170 m od nieruchomości jest wodociąg natomiast kanalizacja sanitarna oddalona jest o 500 m. Energia elektryczna w bezpośrednim sąsiedztwie – nad nieruchomością przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia. Obszar, na którym zlokalizowane są linie energetyczne znajduje się w zasięgu strefy potencjalnego szkodliwego oddziaływania elektroenergetycznej linii średniego napięcia, liczonej każdorazowo od faktycznego przebiegu linii, po 5 m w każdą stronę od osi linii. W strefie ochronnej obowiązuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

  Kompleks II- działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalnie jedną nieruchomość. Dostęp do nieruchomości zapewniony poprzez projektowane przedłużenie ul. Leśnej. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, szerokość ok. 86 m, długość (głębokość) ok. 337m. Od zachodu teren płaski ze spadkiem w kierunku drogi S7, w części wschodniej nieruchomości teren nierówny ze wzniesieniami i skarpami. Działki odłogowe, porośnięte trawą oraz kilku i kilkunastoletnimi samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. W ul. Leśnej ok. 250 m od nieruchomości jest wodociąg, natomiast kanalizacja sanitarna oddalona jest o 580m. Energia elektryczna w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości.

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1677/7 o pow. 0,2382 ha położonej w Szydłowcu.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1382/13 i 1383/17 o łącznej pow. 0,5383 ha położonych w Szydłowcu.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617 86 57.

pdfWykaz nieruchomości

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we miejscowości Sadek gmina Szydłowiec

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00035482/1 oznaczone numerami działek:

 • 350/1 o powierzchni 500 m2 – cena wywoławcza 15 000,00 zł. (brutto),
 • 492/1 o powierzchni 1300 m2 – cena wywoławcza 30 000,00 zł. (brutto).

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 14 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00.

W/w działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działki leżą na terenach oznaczonych symbolem MR – tereny osadnictwa wiejskiego