Podobnie jak w ubiegłych latach w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie program pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna”. Zmienią się jednak jego zasady.

 Pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługiwać będzie uczniom niepełnosprawnym:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych – w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej , zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rodzice uczniów objętych rządowym programem – „Wyprawka szkolna 2016 r.” składają wnioski do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 119/16 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Burmistrz Szydłowca ustalił termin składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2016/2017 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do dnia 9 września 2016 r.