Grafika z rurą wodociągową i logotypami Unii Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021.

Gmina Szydłowiec dnia 28.02.2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa” dofinansowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” zlożonego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniu energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w miejscowości Wola Korzeniowa w Gminie Szydłowiec. W chwili obecnej teren nie posiada zorganizowanego sytemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Ścieki gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach podziemnych, zlokalizowanych na terenie poszczególnych posesji i okresowo wywożone taborem asenizacyjnym.

Kanalizacja sanitarna należy do przedsięwzięć realizowanych dla poprawy stanu sanitarnego terenów zurbanizowanych i jest sama w sobie obiektem chroniącym środowisko.

PROW UE only