wykluczenie cyfroweProjekt „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości dostępu do internetu dla niepełnosprawnych w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz dzieci i młodzieży szkolnej uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Projekt polega na wyposażeniu wybranych rodzin w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do internetu przez okres 5 lat oraz remoncie i wyposażeniu szkolnych pracowni komputerowych. Kolejnym etapem realizacji projektu będą szkolenia wszystkich uczestników – grupy docelowej – w zakresie podstaw obsługi komputera, pracy w środowisku Windows, redagowania, formatowania i korygowania tekstów w edytorze tekstu, obsługi arkusza kalkulacyjnego, a także podstaw obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji, pobierania i wysyłania plików, oraz obsługi różnego rodzaju komunikatorów.

Dzięki projektowi istniejące w szkołach podstawowych i gimnazjach w naszej Gminie pracownie komputerowe zostaną wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy. Odnowione pracownie będą wyposażone również w innowacyjne urządzenia, które będą mobilizować i motywować do pracy zarówno dzieci jak i nauczycieli.

W celu prawidłowej realizacji projektu powołany zostanie zespół osób, który będzie odpowiedzialny za szeroko rozumianą realizację projektu czyli: wyłonienia grupy docelowej 40 gospodarstw domowych, przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich przetargów i rozpoznaniu rynku przy zaplanowanych zakupach, prawidłowe przekazanie sprzętu i kontrola nad jego prawidłowym zainstalowaniem zarówno dla grupy docelowej jak i w pracowniach komputerowych. Spełnianie kryteriów wyboru do udziału w projekcie i spełnianie warunków kwalifikacji uczestników projektu będą corocznie weryfikowane. Sprzęt zakupiony na potrzeby projektu przekazany rodzinom będzie przez 5 lat własnością gminy. Po upływie tego okresu sprzęt przejdzie na własność dotychczasowych użytkowników. Zespół będzie odpowiedzialny za realizację projektu oraz jego prawidłowe rozliczenie.

Realizacja projektu spowoduje, że osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież szkolna, które z uwagi na status materialny ich rodzin pozbawione były komunikacji elektronicznej nie będą dłużej narażone na tzw. wykluczenie cyfrowe.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2.033.120,00 zł, z czego udział Gminy Szydłowiec wynosi 15 procent, tj: 304.968,00 zł, a udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 procent, tj: 1.728.152,00 zł. Projekt został przygotowany w Wydziale Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, a wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion. Umieszczenie projektu na liście rankingowej nastąpiło po pozytywnym zakończeniu poszczególnych etapów oceny – formalnej i merytorycznej. Faktyczna realizacja projektu powinna rozpocząć się już w maju br.