INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU PT. „RÓWNE SZ@NSE NA STARCIE – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SZYDŁOWCU”

Gmina Szydłowiec zakończyła realizację projektu pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 13 maja 2011 roku, zakończenie 30 kwietnia 2012 roku.

Głównym celem projektu było stworzenie możliwości dostępu do internetu osób wykluczonych cyfrowo znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mieszkańców Gminy Szydłowiec. Cel ten zrealizowany został poprzez dostarczenie internetu osobom wykluczonym cyfrowo z powodu trudnej sytuacji materialnej, głównie rodzinom wielodzietnym, oraz osobom niepełnosprawnym. Drugim, równie ważnym celem projektu było stworzenie warunków nauki informatyki i obycia z komputerem w nowo utworzonych pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Szydłowiec.

W ramach projektu 40 gospodarstw domowych spełniających kryterium zgodne z założeniami działań 8.3- wykluczonych cyfrowo, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej, uzyskało darmowy dostęp do internetu wraz ze sprzętem.

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PRZEPROWADZONO:

 1. Rekrutację grupy docelowej 40 uczestników projektu.
 2. Remont i modernizację pracowni komputerowych w szkołach.
 3. Modernizację sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec.
 4. Zakupiono wyposażenie do sal komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Szydłowiec.
 5. Zakupiono sprzęt komputerowy dla uczestników projektu oraz do szkół objętych projektem.
 6. Przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputerów.
 7. Przekazano sprzęt grupie docelowej.

REZULTATY PROJEKTU:

W ramach zrealizowanego projektu wsparcie otrzymało 40 gospodarstw wykluczonych cyfrowo, będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkujących na terenie Gminy Szydłowiec. Beneficjenci projektu zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera i internetu oraz został im przekazany nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do internetu. Pracownie komputerowe w szkołach funkcjonujących na terenie gminy zostały wyremontowane, zmodernizowano w nich sieć informatyczną oraz zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy. Beneficjenci zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera co umożliwi im korzystanie z przekazanego sprzętu. Dostęp do internetu pozwoli im na przełamanie mentalnych barier i ograniczeń do korzystania z tego co do tej pory było obce i nieznane, a także przyczyni się do wykorzystania zasobów cyfrowych w życiu prywatnym i publicznym zarówno samych uczestników projektu jak i pozostałych osób zamieszkujących we własnym gospodarstwie domowym. Grupa docelowa została zdefiniowana i wyłoniona zgodnie z opisem Działania 8.3:

 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej,
 4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Kolejną grupą docelową są jednostki podległe beneficjentowi – szkoły i gimnazja. Dzięki projektowi stworzone zostały nowe pracownie komputerowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w całej Gminie Szydłowiec. Nowe pracownie wyposażone są w nowe komputery, tablice interaktywne oraz biurka komputerowe i krzesła obrotowe.

ZAKŁADANE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU TO:

Wzrost innowacyjności, umożliwienie dostępu do internetu (nowoczesne formy komunikacji) dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych, pomoc w edukacji, pomoc w znalezieniu pracy, usamodzielnienie, podnoszenie kwalifikacji, eliminacja patologii społecznych na poziomie gospodarstwa domowego.

Innowacyjna gospodarka