Napis. Debata Mowes.

Jeśli pragną Państwo w najbliższych miesiącach skorzystać z bogatej oferty Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, warto wziąć udział w debacie organizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 


W dniu 27 stycznia (czwartek) w godzinach od 10 do 13 odbędzie się debata online Oferta MCPS w 2022 roku, na którą w imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy. Debata skierowana jest do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ośrodków pomocy społecznej i innych. Pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odpowiedzą na te i wiele innych pytań na temat planowanych – lub już realizowanych – konkursów grantowych oraz programów. Debata odbędzie się na Facebooku na profilu Mowes. Link do formularza rejestracyjnego (klik) i wydarzenie na Facebook'u (klik).

W programie m.in.:

Rozwój ekonomii społecznej – Robert Gajewski – kierownik wydziału ekonomii społecznej

1. konkurs dla OWES – wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej – wsparcie doradcze, specjalistyczne, współpraca z JST, wspieranie PES w działaniach zapobiegających zmianom klimatu, wsparcie działań informatyzacyjnych, wsparcie w zakresie prawidłowej likwidacji nieaktywnych PES

2. Tworzenie nowych Centrów Integracji Społecznej (CIS)

3. Pytania i odpowiedzi

 

Polityka senioralna – Piotr Lejzerowicz – starszy specjalista

1. otwarty konkurs ofert dla NGO w obszarze: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2. konferencja w podregionie radomskim dotycząca wolontariatu opiekuńczego

3. Pytania i odpowiedzi

 

Profilaktyka uzależnień – Piotr Lejzerowicz – starszy specjalista

1. otwarte konkury ofert dla ngo w obszarze: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze:

§ „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

§ „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”

§ „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

2. Pytania i odpowiedzi

 

Niepełnosprawność – Anna Wieczorkowska – wydział ds. osób niepełnosprawnych (temat1) i Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska – kierownik Wydziału rehabilitacji zawodowej i społecznej (temat 2 i 3)

1. Konkursy dla NGO

2. Tworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej

3. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

4. Pytania i odpowiedzi

 

Programy społeczne – Izabela Rytel-Szczerbińska – kierownik wydziału programów społecznych

1. Konkursy dla NGO:

a) Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

b) Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

c) Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności

d) Droga do samodzielności-wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

e) Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu

f) Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne u osób dorosłych

2. Pytania i odpowiedzi

 

plakat-debata-mcps-2022.jpg