Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Szydłowiec od 1 lipca 2013 roku Drukuj Email
wtorek, 15 styczeń 2013 22:27

OdpadyOd 1 lipca 2013 roku gmina zobowiązana będzie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Pozwoli to zwolnić właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Opłaty pobierane będą od wszystkich mieszkańców i firm z terenu Gminy Szydłowiec. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na gminę szereg nowych obowiązków, w związku z czym cały dotychczasowy system gospodarki komunalnej gmin musi zostać gruntownie przebudowany. Nowe rozwiązania wzbudzają kontrowersję mieszkańców, a także stwarzają duże trudności samorządom, jednak gminy nie mają wyboru i muszą dostosować się do założeń ustawy. Radni Szydłowca wiele godzin pracowali nad projektami uchwał w komisjach, przeprowadzono również konsultacje społeczne i debatę z mieszkańcami, aby wypracować najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań.

Uchwały Rady Miejskiej w zakresie gospodarowania odpadami:

Uchwała nr 117/XVIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 czerwca 2012r. dotyczy przejęcia przez Gminę z dniem 1 lipca 2013 roku obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (siedziby firm, przedsiębiorstw, itp.) Za przejęcie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami.

Uchwała nr 122/XIX/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 listopada 2012r. reguluje terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada ustaliła, że opłaty uiszczane będą kwartalnie w terminach do: 15 lutego, 15 kwietnia, 15 sierpnia, 15 października. Terminy wpłat nie będą kolidować z wpłatami podatku od nieruchomości. Opłaty będzie można dokonać jednym z dwóch sposobów: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Uchwała Nr 151/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. mówi o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.

W przypadku, gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny opłata będzie wynosiła 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Za odbiór odpadów niesegregowanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą płacić 13,50 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (siedziby firm, przedsiębiorstw, działki letniskowe itp.) ustalono stawkę opłaty za pojemnik.

I tak w przypadku odpadów posegregowanych:

 1. pojemnik o pojemności 100-120 l – 20 zł miesięcznie,
 2. pojemnik o pojemności 240 l – 40 zł miesięcznie,
 3. pojemnik o pojemności 1100 l – 200 zł miesięcznie.

Jeśli pojemnik będzie o pojemności większej niż 1100 l to wówczas opłata za każdy m3 pojemnika będzie wynosiła 170 zł miesięcznie.

W przypadku odpadów niesegregowanych:

 1. pojemnik o pojemności 100-120 l - 30 zł miesięcznie,
 2. pojemnik o pojemności 240 l - 60 zł miesięcznie,
 3. pojemnik o pojemności 1100 l - 300 zł miesięcznie.

Jeśli pojemnik będzie o pojemności większej niż 1100 l to wówczas opłata za każdy m3 pojemnika będzie wynosiła 270 zł miesięcznie.

Uchwałą Nr 152/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. określony został wzór deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane w niej zawarte.

Pierwszą deklarację dla nieruchomości, które w dniu wejścia w życie uchwały są zamieszkałe przez mieszkańców lub które nie są zamieszkałe przez mieszkańców, a na których powstają odpady komunalne należy złożyć do dnia 31 marca 2013 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikiem do deklaracji w szczególności jest:

 1. w przypadku Spółdzielni, Wspólnot – upoważnienie do sprawowania zarządu, uchwała w sprawie „ wyboru zarządu” lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS,
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS
 3. w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika – dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

W deklaracji właściciel/ użytkownik wieczysty/posiadacz/zarządca nieruchomości podaje ile osób zamieszkuje na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Składający deklarację oświadcza w jaki sposób będą na terenie danej nieruchomości gromadzone odpady – czy w sposób selektywny czy będą zmieszane. W deklaracji jest miejsce na wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami na którą składa się liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość pomnożona przez stawkę opłaty.

Uchwała Nr 154/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. określa sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów.

Odpady komunalne zarówno segregowane jak i niesegregowane, od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane będą zgodnie z harmonogramem.

Rodzaje odpadów i częstotliwość odbioru:

 1. szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku i odbierane będzie raz na kwartał.
 2. plastik, papier i tektura zbierane selektywnie umieszcza się w pojemnikach lub workach i odbierane będą raz w miesiącu.
 3. odpady biodegradowalne /w tym zielone/ umieszcza się w pojemniku lub worku i odbierane będą w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada jeden raz w miesiącu.
 4. przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.
 5. odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Szydłowiec z podmiotem odbierającym odpady komunalne.
 6. zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
 7. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, których adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańców.

Harmonogram odbioru odpadów będzie przekazany mieszkańcom w terminie późniejszym. Odpady posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku traktowane będą jako odpady nieposegregowane.

Na terenie gminy zostanie utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczący usługi dwa razy w tygodniu w godzinach otwarcia według harmonogramu ustalonego przez Gminę Szydłowiec. Do PSZOK będzie można bezpłatnie przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Za dodatkową opłatą do PSZOK będzie można przekazać również odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.

Ponadto 2 razy w roku mobilne punkty zbierania odpadów, będą odbierać zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od mieszkańców zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę z podmiotami odbierającymi odpady.

Odpady od Właścicieli będą odbierane po zapewnieniu swobodnego dostępu do pojemników i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki do pojemności 240 l i worki z odpadami powinny zostać wystawione do krawędzi jezdni w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich. W przypadku nie wystawienia pojemnika lub worka w dniu odbioru odpady nie zostaną odebrane.

Uchwała Nr 155/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.

Regulamin mówi m.in. to tym, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów, a w przypadku workowego systemu zbiórki odpadów zobowiązani są do używania określonych worków.

Właściciele mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz w miarę potrzeby okresowej ich dezynfekcji.

Pełna wersja Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec dostępna jest na stronie www.bip.szydlowiec.pl.

Poprawiony: piątek, 10 maj 2013 15:50
 

Nasze inwestycje

Ważne telefony

Straż Miejska - 48-617-00-40

Awarie oświetlenia ulicznego - 48-617-86-53 lub 604-916-145

Ciepłownia  Miejska -  48-617-12-14

Wodociągi i Kanalizacja - 48-617-04-26

Najbliższe wydarzenia:

No current events.